Prohlášení k ochraně osobních údajů

Společnost Truhlářství Antonín Haniš, IČ: 75352095, se sídlem Plešovice 2, 381 01 Český Krumlov (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

  1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to třeba pro účely vzájemných obchodních vztahů, tedy zejména pro účely předsmluvních jednání a následného plnění uzavřených smluv. Jedná se o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště).
  2. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů, a zároveň ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům též plnění právní povinnosti. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2018 (GDPR).
  3. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a dále 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.
  4. K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní poradci, kteří obdrží tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným, třetím osobám, s výjimkou státních institucí (zejména finanční úřad) při plnění právních povinností.
  5. Můžete nás jako správce kontaktovat na emailu: info@truhlarstvihanis.cz či písemně na adrese naší provozovny (Plešovice 2, 381 01 Český Krumlov). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.
  6. V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  7. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.